Договор за услуга

Този Договор е изготвен и сключен на
между:

Този Договор е изготвен и сключен на 12.08.2020г. между:

1.

наричано по-нататък за краткост "КЛИЕНТ", от една страна,

1. , наричано по-нататък за краткост "КЛИЕНТ", от една страна,

и

2. „Гайда Гайд” АД, ЕИК 205133597, адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, бул. "Драган Цанков" 12, aп. 29, представлявано от Изпълнителния директор Галина Йорданова, наричано по-долу "ГАЙДА", от друга страна,

и заедно, КЛИЕНТЪТ и ГАЙДА, наричани по-долу за краткост "СТРАНИТЕ",

Страните се споразумяха за следното:

 1. I. Предмет на договора

  Гайда предоставя на Клиента услуга по публикуване в мобилното приложение на Гайда на оферти за покупко-продажба и наем на недвижими имоти, предоставени от Клиента.

 2. II. Срок и валидност

  Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от 3 (три) месеца.

 3. III. Възнаграждние

  За срока на договора Клиентът не дължи на Гайда заплащане на възнаграждение за ползване на услугата, предмет на настоящия Договор.

  Гайда си запазва правото да предложи на клиента други услуги, извън услугата, предмет на Договора съгласно т. I, които не са част от този договор и за които страните могат да договорят допълнителни финансови условия.

 4. IV. Информация за клиента

  Адрес:
  Имейл адрес за контакт:
  Имейл адрес за препращане на лийдове:
  Телефонен номер:
  Лице за контакт:

  Адрес:
  Имейл адрес за контакт:
  Имейл адрес за препращане на лийдове:
  Телефонен номер:
  Лице за контакт:


В потвърждение на горното, Страните подписаха настоящия Договор на датата посочена по-горе.

Упълномощено лице от името на КЛИЕНТАУпълномощено лице от името на ГАЙДА
подпис
подпис
Галина Йорданова
Управител

Изпратете подписан договор на agents@gaida.ai